வீட்டுக்குள் கஞ்சா வளர்ப்பு – மடக்கி பிடித்த போலீஸ்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

பிரிட்டன் –
Northamptonshire பகுதியில் வீடு ஒன்றுக்குள் கஞ்சா செடிகள் வளர்த்து வரப்பட்டுள்ளது காவல்துறையால் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது ,ஆடம்பரமாக இந்த கஞ்சா செடிகள் வளர்க்க பட்டுள்ளது அம் பலமாகியுளளது

வீட்டுக்குள் கஞ்ச வளர்ப்பு - மடக்கி பிடித்த போலீஸ்
வீட்டுக்குள் கஞ்ச வளர்ப்பு - மடக்கி பிடித்த போலீஸ்
வீட்டுக்குள் கஞ்ச வளர்ப்பு - மடக்கி பிடித்த போலீஸ்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.