லண்டனில் பொதியில் வந்த வெடி குண்டு – போலீசார் குவிப்பு

பிரிட்டனில் – தபால் அலுவலக்தில் 4 நமக்கு சைஸ் பொதி ஒன்றுக்குள் வைத்துவெடி குண்டு கருவிகள் அனுப்ப பட்டுள்ளமை கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது போலீசாரை குவிக்க பட்டுள்ளனர் .இந்த வகை பொருள் தீவிரவாத தாக்குதல் தொடர்பு பட்டு அனுப்பி வைக்க பட்டதாக தெரிவிக்க படுகிறது .இதனை அடுத்து தற்போது பாதுகாப்பபு பல படுத்த பட்டுள்ளது

லண்டனில் பொதியில் வந்த வெடி குண்டு - போலீசார் குவிப்பு
லண்டனில் பொதியில் வந்த வெடி குண்டு – போலீசார் குவிப்பு
லண்டனில் பொதியில் வந்த வெடி குண்டு - போலீசார் குவிப்பு
லண்டனில் பொதியில் வந்த வெடி குண்டு - போலீசார் குவிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published.