மூன்று பெரும் குண்டு வெடிப்புக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன

நேற்று இலங்கையில் நிகழ்ந்த குண்டு வெடிப்பில் மூன்று மிக பெரும் குண்டு தாக்குதல் என கண்டு பிடிக்க பட்டுளள்து . ,மேலும் சில தாக்குதல்கள் முறியடிக்க பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்க பட்டுளள்து

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.