மாணவியை கற்பழித்த உப அதிபர் கைது

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலக்கிய – சூடியவெவ பகுதியில் கல்வி பயின்று வந்த மணவை ஒருவரை அந்த பாடசாலையின் உப அதிபர் ஒருவர் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தியுளளார் .இந்த குற்றத்தை புரிந்த அதிபர் கைது செய்ய பட்ட விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்த பட்டுளளார்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.