இலக்கிய – சூடியவெவ பகுதியில் கல்வி பயின்று வந்த மணவை ஒருவரை அந்த பாடசாலையின் உப அதிபர் ஒருவர் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தியுளளார் .இந்த குற்றத்தை புரிந்த அதிபர் கைது செய்ய பட்ட விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்த பட்டுளளார்

MT4 Platforms

Related Post