இலங்கையில் ஆளும் கூட்டாட்சி அரசால் போரால் பாதிக்க பட்டவர்களுக்கு ஒதுக்க ப்பட்ட நீதி எங்கே செல்கிறது என தெரியவைல்லை என கல்வி அமைச்சர் விஜயகலா தெரிவித்துளளார் ,.பாதிக்க பட்டவர்களை சந்தித்ததன் பின்னர் இது தொடர்பாக கருத்து கூறு பொழுதே இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார்

விஜயகலா
விஜயகலா
MT4 Platforms

Related Post