பேரூந்து தரிப்பிடம் அருகே குண்டு கண்டு பிடிப்பு – தப்பிய மனித உயிர்கள்

இலங்கை –
பசித்தியான் மாவத்தை ,பெட்டா பகுதியில் உள்ள பேரூந்து நிலையம் ஒன்றில் வெடிக்கும் நிலையில் இருந்த குண்டுகள் கண் டு பிடிக்க பட்டுள்ளன . சோதனையின் போதே இவை மீட்கப்பட்டுள்ளன .

பேரூந்து தரிப்பிடம் அருகே குண்டு கண்டு பிடிப்பு - தப்பிய மனித உயிர்கள்
பேரூந்து தரிப்பிடம் அருகே குண்டு கண்டு பிடிப்பு – தப்பிய மனித உயிர்கள்

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.