கிழக்கொன்று வெளிக்கிறது …..!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

கிழக்கொன்று வெளிக்கிறது …..!

யான் அழுது உழன்றிடவோ ..?
யாத்தலும் நின்றிடவோ ..?
ஏதுமிலார் என்றிடவோ ..?
ஏற்று யான் சென்றிடவோ ..?

ஊருமிலார் பேருமிலார்
ஊர் ஏறி வந்தின்று …
யான் அழுகை கழித்திடவோ ..?
யாசகம் செய்து பிழைத்திடவோ …?

MT4 Platforms

வேர் அறுந்தான் என்றென்னை
வேறாக்கி வைத்திட்டார் ….
தீங்குடையும் காலம் ஒன்று
தீ கொண்டு வருகுதின்று …..

பாங்குகள் கண்டு யான்
பரவசம் கொண்டெழுந்தேன் ….
ஆக்கினைகள் உடையும் – நல்
ஆகாயம் கண்டு விட்டேன் ….

இக்காலம் கண்டென்னை
இழி கொண்டார் வாய்கள் எல்லாம் …
பொற்கால முன்றலில்
பொடியாகும் நிலை செய்தார் …!

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )

ஆக்கம் -22/05/2019

கிழக்கொன்று வெளிக்கிறது …..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.