என் காதலை ஏற்றுவிடு …!

உடையாத நிலவே 
உள்ளம் தரவா …?
உயிரையே தாரேன் 
உள்ளே வரவா ..?

ஒத்தவரி சொல்லம்மா 
ஒத்துகிறேன் எண்ணம்மா ….
கரை தேடும் அலைபோல 
காத்திருக்கேன் நானம்மா …

ஏக்கம் தந்து போறவளே 
என்ன பதில் சொல்லாயோ ..?
தாக்கம் தந்து நின்னவளே 
தகுமென்னு கூறாயோ …?

பாதி நாளு தூங்கவில்லை 
பகலிரவு தெரியவில்லை …
என்னாச்சோ தெரியவில்லை 
என்னையே காணவில்லை ….

உன்னாலே தவிக்கிறேனே 
உள்ளமே புரிந்திடுவாய் …..
இந்நாளு உந்தனுக்கே 
இதயம் தந்திடுவாய் ……..!

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -01/03/2019

என் காதலை ஏற்றுவிடு ...!
என் காதலை ஏற்றுவிடு …!
MT4 Platforms

Related Post