என் காதலை ஏற்றுவிடு …!

என் காதலை ஏற்றுவிடு …!

உடையாத நிலவே 
உள்ளம் தரவா …?
உயிரையே தாரேன் 
உள்ளே வரவா ..?

easy way earn money click here,greate account

ஒத்தவரி சொல்லம்மா 
ஒத்துகிறேன் எண்ணம்மா ….
கரை தேடும் அலைபோல 
காத்திருக்கேன் நானம்மா …

ஏக்கம் தந்து போறவளே 
என்ன பதில் சொல்லாயோ ..?
தாக்கம் தந்து நின்னவளே 
தகுமென்னு கூறாயோ …?

பாதி நாளு தூங்கவில்லை 
பகலிரவு தெரியவில்லை …
என்னாச்சோ தெரியவில்லை 
என்னையே காணவில்லை ….

உன்னாலே தவிக்கிறேனே 
உள்ளமே புரிந்திடுவாய் …..
இந்நாளு உந்தனுக்கே 
இதயம் தந்திடுவாய் ……..!

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -01/03/2019

என் காதலை ஏற்றுவிடு ...!
என் காதலை ஏற்றுவிடு …!

Leave a Reply

Your email address will not be published.