ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கம்

நாடு தழுவிய போடப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் தற்போது நீக்க அப்ட்டுள்ளதாக அறிவிக்க அப்ட்டுள்ளது ,எனினும் மீள பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ள பொழுதும் மாணவர்கள் வரவு குறைந்த நிலையிலேயே பாடசாலைகள் நடத்த படுகின்றன

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.