ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து மீட்பு

இலங்கை – கொத்தலாவல பகுதியில் ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது ,பொலிசாருக்கு கிடைக்க பெற்ற இரகசிய தகவலை அடுத்து மேற்கொள்ள பட்ட நடவடிக்கையில் இவை கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளன

ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து மீட்பு
ஆறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைவஸ்து மீட்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published.