அனைத்தும் தற்கொலை தாக்குதல் -ஆடிப்போன அரசு

இலங்கையில் இடம்பெற்ற அணைத்து குண்டு தாக்குதல்களும் ,தற்கொலை தாக்குதல் மூலம் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,இவை மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக கொழும்பை அண்மித்த பகுதிகளில் வீடுகளை வாடகைக்கு பெற்று அங்கு வைத்து குண்டுகள் தயாரிக்க பாட்டு இந்த தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது கண்டறிய பட்டுளள்து

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.