இலங்கை பொருளாதரம் மீளவும் பெரும் போர் கள நிலைமையாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது ,இன்று ஒரு பவுண்டு பிரிட்டன் பவுண்டுகள் பெறுமதி சுமார் 235.84 காசுகளாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது ,இந்த அசுரர் வீழ்ச்சி கண்டு பிரிட்டன் வாழ் இலங்கையர்கள் குஷியில் உறைந்துள்ளனர்

அடிமேல் அடி ,சுருண்டு வீழ்ந்த இலங்கை  பண மதிப்பு -235,84 தொட்ட  பிரிட்டன் பவுண்டு
MT4 Platforms

Related Post